Отказ от отговорност

Отговорност за съдържанието

Съдържанието на нашите страници е изготвено най-внимателно. Не можем обаче да поемем никаква отговорност за точността, изчерпателността и актуалността на информацията.

Предявяването на отговорност срещу Sind-GmbH в случай на материални или нематериални щети, настъпили в резултат на ползването на предлаганата информация или в в резултат на информация, която има някакви недостатъци или е непълна, е принципно изключено, доколкото не е налице умисъл или груба небрежност от страна на SinD GmbH.

Съгласно Закона за електронните медии в качеството на доставчик на услуги носим отговорност за собственото съдържание на уебсайта ни в съответствие с действащите закони. Като доставчик на услуги не сме обаче задължени да контролираме чужда информация, която е предадена или записана, или да проучваме обстоятелства, които са индикация за неправомерни действия. Тази констатация не засяга задълженията за отстраняване и блокиране на ползването на информация съгласно действащите закони. Поемането на отговорност в това отношение е възможно едва от момента, в който узнаем за съществуването на конкретно правонарушение.

Отговорност за линкове

Предлаганата от нас информация съдържа линкове към външни уебсайтове на трети лица, върху чието съдържание не можем да повлияем. Поради това не можем да поемем никаква отговорност за съдържанието на тези чужди уебсайтове. За съдържанието на тези свързани уебсайтове носи отговорност винаги съответното лице, което е доставчик или оператор на съответните уебсайтове. Не е възможно да се оказва постоянен контрол върху свързаните убсайтове без да има конкретни доказателства за извършено правонарушение. В случай, че научим за такива правонарушения, подобен род линкове веднага ще бъдат отстранени.

Авторски права

Към съдържанието и материалите, които са изготвени на нашите уебсайтове от техния оператор, се прилага германското авторско право. За възпроизводството, обработката, разпространението и всеки друг вид ползване извън обхвата на прилагане на авторското право е необходимо съгласието на съответния автор или на лицето, което е изготвило съответното съдържание. Доколкото съдържанието на нашия уебсайт не е изготвено от оператора, се спазват авторските права на третите лица. Ако въпреки това установите нарушение на авторски права, Ви молим да ни отправите съответно указание. В случай, че узнаем за правонарушения, подобен род съдържание ще бъде веднага отстранено.

Защита на личните данни

Доколкото на нашите уебстраници се събират лични данни (например име, адрес или адрес на електронна поща), това събиране се базира на съгласие, дадено доброволно от лицата, до които се отнасят те. Тези лични данни няма да се предават на трети лица без Вашето изрично съгласие.

Обръщаме Ви внимание на това, че предаването на данни в интернет (например при комуникация по електронната поща) може да има пропуски в сигурността. Не е възможно да се гарантира абсолютна защита на личните данни от атаките на трети лица.

С настоящото изрично се възразява срещу използването на данните за контакт, публикувани в рамките на задължението да се предостави информация за настоящия уебсайт, от страна на трети лица с цел изпращане на реклама или информационни материали, които не са поискани изрично от наша страна. Операторът на страниците си запазва изрично правото да предприеме правни действия в случай на изпращане на непоискана рекламна информация, например чрез спам по електронната поща.